نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۱۸ مورد.

ملیحه آزادپرور

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه علوم پایه
ملیحه آزادپرور
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه - گروه علوم پایه

https://faculty.velayat.ac.ir/malihehazadparvar/fa

سلمان

سلمان آسوده

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کامپیوتر
سلمان آسوده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کامپیوتر

https://faculty.velayat.ac.ir/salmanasoudeh/fa

عاطفه

عاطفه ابطحی نیا

مربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تربیت بدنی
عاطفه ابطحی نیا
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تربیت بدنی

https://faculty.velayat.ac.ir/atefehabtahinia/fa

مصطفی

مصطفی احمدی

مربی
دانشکده زبان های خارجه - گروه مترجمی زبان انگلیسی
مصطفی احمدی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده زبان های خارجه - گروه مترجمی زبان انگلیسی

https://faculty.velayat.ac.ir/mostafaahmadi/fa

سمیه اسدی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
سمیه اسدی
استادیار دکتری
۰۹۱۲۸۸۲۸۴۶۸ دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.velayat.ac.ir/somayehassadi/fa

Google Scholar ORCID
احسان

احسان اسلامی

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کامپیوتر
احسان اسلامی
مربی کارشناسی ارشد
۰۵۴۳۱۲۵۱۳۴۲ دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کامپیوتر

https://faculty.velayat.ac.ir/ehsaneslami/fa

سیدمهرداد اسلامی مهدی آبادی

مربی
دانشکده علوم پایه - گروه علوم کامپیوتر
سیدمهرداد اسلامی مهدی آبادی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم پایه - گروه علوم کامپیوتر

https://faculty.velayat.ac.ir/seyedmehrdadeslami/fa

حسن

حسن اصغری

مربی
دانشکده علوم پایه - گروه زمین شناسی
حسن اصغری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم پایه - گروه زمین شناسی

https://faculty.velayat.ac.ir/hasanasghari/fa

مجتبی

مجتبی اصفهانی

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه آمار
مجتبی اصفهانی
استادیار دکتری
۰۹۱۰۵۰۹۰۸۵۸ دانشکده علوم پایه - گروه آمار

https://faculty.velayat.ac.ir/mojtabaesfahani/fa

Google Scholar Research GATE
محمدحسن

محمدحسن امرائی

استادیار
دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات عرب
محمدحسن امرائی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات عرب

https://faculty.velayat.ac.ir/hassanamraei/fa

فرشاد

فرشاد امیدی

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
فرشاد امیدی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی

https://faculty.velayat.ac.ir/farshadomidi/fa

صفیه

صفیه بخشانی

استادیار
دانشکده علوم مدیریت - گروه حسابداری
صفیه بخشانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم مدیریت - گروه حسابداری

https://faculty.velayat.ac.ir/safieybakhshani/fa

مرتضی

مرتضی براری رئیسی

استادیار
دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات عرب
مرتضی براری رئیسی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات عرب

https://faculty.velayat.ac.ir/mortezabarariraeesi/fa

اسماعیل

اسماعیل بشکار

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه آمار
اسماعیل بشکار
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه - گروه آمار

https://faculty.velayat.ac.ir/esmaeilbashkar/fa

Google Scholar
سیدایمان

سیدایمان بصیر

استادیار
دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
سیدایمان بصیر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات انگلیسی

https://faculty.velayat.ac.ir/seyyedimanbassir/fa

حمید

حمید بهادر

استادیار
دانشکده زبان های خارجه - گروه آموزش زبان انگلیسی
حمید بهادر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده زبان های خارجه - گروه آموزش زبان انگلیسی

https://faculty.velayat.ac.ir/hamidbahador/fa

محمدداود بهادری

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کامپیوتر
محمدداود بهادری
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کامپیوتر

https://faculty.velayat.ac.ir/mohammaddavoodbahadory/fa

فتانه بهاروند

مربی
دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت
فتانه بهاروند
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت

https://faculty.velayat.ac.ir/fbaharvand/fa