سیدایمان بصیر
سیدایمان بصیر
مربی
دانشکده:دانشکده زبان های خارجه
گروه:گروه زبان و ادبیات انگلیسی