صفیه بخشانی
صفیه بخشانی
مربی
دانشکده:دانشکده علوم مدیریت
گروه:گروه حسابداری