اسماعیل بشکار
اسماعیل بشکار
استادیار
دانشکده:دانشکده علوم پایه
گروه:گروه آمار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۹۰آمارشهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۹۲آمار اقتصادی و اجتماعیصنعتی اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۶آماریزد