سیدمهرداد اسلامی مهدی آبادی
مربی
دانشکده:دانشکده علوم پایه
گروه:گروه علوم کامپیوتر