سلمان آسوده
سلمان آسوده
مربی
دانشکده:دانشکده مهندسی
گروه:گروه مهندسی کامپیوتر