فرشاد امیدی
فرشاد امیدی
استادیار
دانشکده:دانشکده علوم پایه
گروه:گروه ریاضی