حسن اصغری
حسن اصغری
مربی
دانشکده:دانشکده علوم پایه
گروه:گروه زمین شناسی