نمایش ۹۱ تا ۱۰۴ مورد از کل ۱۰۴ مورد.
میثم

میثم محمودی

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
میثم محمودی
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک

http://faculty.velayat.ac.ir/meysammahmoudi/fa

عبدالباسط

عبدالباسط مرادزاده

مربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه مدیریت
عبدالباسط مرادزاده
مربی -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه مدیریت

http://faculty.velayat.ac.ir/abdolbasetmoradzadeh/fa

سیدمحمدحسن

سیدمحمدحسن موسوی فخر

مربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
سیدمحمدحسن موسوی فخر
مربی -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

http://faculty.velayat.ac.ir/smousavi/fa

سید فاضل

سید فاضل میراحمدی

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کشاورزی
سید فاضل میراحمدی
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کشاورزی

http://faculty.velayat.ac.ir/fazelmirahmadi/fa

اسحاق

اسحاق میربلوچزائی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
اسحاق میربلوچزائی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.velayat.ac.ir/ishaqmirbalouchzaei/fa

سیدمحمود

سیدمحمود میرجلیلی

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه آمار
سیدمحمود میرجلیلی
استادیار -
- دانشکده علوم پایه - گروه آمار

http://faculty.velayat.ac.ir/sayedmahmoudmirjalili/fa

سیدمحمد

سیدمحمد میری

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
سیدمحمد میری
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران

http://faculty.velayat.ac.ir/mohammadmiri/fa

حامد

حامد نجفی آشتیانی

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه علوم پایه
حامد نجفی آشتیانی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه - گروه علوم پایه

http://faculty.velayat.ac.ir/hamednajafi/fa

گوگل اسکالر
اسمعیل

اسمعیل نرماشیری

دانشیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
اسمعیل نرماشیری
دانشیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.velayat.ac.ir/esmailnarmashiri/fa

سیدشهرام

سیدشهرام نقیب زاده

مربی
دانشکده مهندسی - گروه علوم ومهندسی محیط زیست
سیدشهرام نقیب زاده
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه علوم ومهندسی محیط زیست

http://faculty.velayat.ac.ir/seyedshahramnaghibzadeh/fa

رضا

رضا واثق عباسی

مربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
رضا واثق عباسی
مربی -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ

http://faculty.velayat.ac.ir/rezavaceghabbasi/fa

صغری

صغری یعقوبی رهنی

مربی
دانشکده مهندسی - گروه علوم ومهندسی محیط زیست
صغری یعقوبی رهنی
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه علوم ومهندسی محیط زیست

http://faculty.velayat.ac.ir/soghrayaghoobi/fa

علی

علی یغفوری

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
علی یغفوری
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران

http://faculty.velayat.ac.ir/aliyaghfoori/fa

جواد

جواد یوسفی

مربی
دانشکده مهندسی - گروه علوم ومهندسی محیط زیست
جواد یوسفی
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه علوم ومهندسی محیط زیست

http://faculty.velayat.ac.ir/javadyousefi/fa