الهی بخش گوری
استادیار
دانشکده:دانشکده زبان های خارجه
گروه:گروه زبان و ادبیات عرب