میلاد گوران
مربی
دانشکده:دانشکده علوم مدیریت
گروه:گروه مدیریت