مسعود گرگیج
مسعود گرگیج
مربی
دانشکده:دانشکده مهندسی
گروه:گروه مهندسی صنایع