اباذر کیخا
استادیار
دانشکده:دانشکده علوم پایه
گروه:گروه ریاضی