نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.
احسان

احسان عدیلی

استادیار
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
احسان عدیلی
استادیار -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران

http://faculty.velayat.ac.ir/ehsanadili/fa

هدی

هدی عرب زاده

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
هدی عرب زاده
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.velayat.ac.ir/hodaarabzadeh/fa

نصرت خاتون

نصرت خاتون علوی ناهوکی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
نصرت خاتون علوی ناهوکی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ

http://faculty.velayat.ac.ir/nosratkhatoonalavi/fa

مهدی

مهدی فرحانی

استادیار
دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات عرب
مهدی فرحانی
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات عرب

http://faculty.velayat.ac.ir/mehdifarhani/fa

محمد

محمد قاسمی

استادیار
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
محمد قاسمی
استادیار -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران

http://faculty.velayat.ac.ir/mohammadghasemi/fa

علیرضا

علیرضا کاههء

استادیار
دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات عرب
علیرضا کاههء
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات عرب

http://faculty.velayat.ac.ir/alirezakahe/fa

حامد

حامد کرد

مربی
دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت
حامد کرد
مربی -
- دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت

http://faculty.velayat.ac.ir/hamedkord/fa

خدیجه

خدیجه کشوردوست

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
خدیجه کشوردوست
استادیار -
- دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی

http://faculty.velayat.ac.ir/khadijehkeshvardoost/fa

مسعود

مسعود گرگیج

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی صنایع
مسعود گرگیج
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی صنایع

http://faculty.velayat.ac.ir/masoudgorgich/fa

ملیحه گلستانی

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه زمین شناسی
ملیحه گلستانی
استادیار -
- دانشکده علوم پایه - گروه زمین شناسی

http://faculty.velayat.ac.ir/malihegolestani/fa

میلاد گوران

مربی
دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت
میلاد گوران
مربی -
- دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت

http://faculty.velayat.ac.ir/miladgouran/fa

الهی بخش گوری

استادیار
دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات عرب
الهی بخش گوری
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات عرب

http://faculty.velayat.ac.ir/elahibakhshgavari/fa

مجتی

مجتی لشکری

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه علوم پایه
مجتی لشکری
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه - گروه علوم پایه

http://faculty.velayat.ac.ir/mojtabalashkari/fa

زینب لشکری پور

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کامپیوتر
زینب لشکری پور
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کامپیوتر

http://faculty.velayat.ac.ir/zeinablashkaripour/fa

یوسف

یوسف محمدی سلیمانی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
یوسف محمدی سلیمانی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ

http://faculty.velayat.ac.ir/yousefmohammadisoleimani/fa

مهدی

مهدی محمدی نیا

استادیار
دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان شناسی
مهدی محمدی نیا
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان شناسی

http://faculty.velayat.ac.ir/mehdimohammadinia/fa

موسی

موسی محمودزهی

دانشیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه فرهنگ و زبان های باستانی
موسی محمودزهی
دانشیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه فرهنگ و زبان های باستانی

http://faculty.velayat.ac.ir/mousamahmoudzahi/fa

مجید

مجید محمودی

مربی
دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت
مجید محمودی
مربی -
- دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت

http://faculty.velayat.ac.ir/majidmahmoodi/fa