حامد کرد
حامد کرد
مربی
دانشکده:دانشکده علوم مدیریت
گروه:گروه مدیریت