علیرضا کاههء
علیرضا کاههء
استادیار
دانشکده:دانشکده زبان های خارجه
گروه:گروه زبان و ادبیات عرب

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱زبان و ادبیات عربیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵زبان و ادبیات عربیعلامه طباطبایی
دکترای تخصصی۱۳۹۲زبان و ادبیات عربیتربیت مدرس

سوابق اجرایی

کسب رتبه‌ی اول در آزمون ورودی دکترای تخصصی دانشگاه تربیت مدرس، 1387