نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱۱۰ مورد.
شمس الدین

شمس الدین دامنی گل

مربی
دانشکده علوم پایه - گروه زمین شناسی
شمس الدین دامنی گل
مربی -
- دانشکده علوم پایه - گروه زمین شناسی

http://faculty.velayat.ac.ir/shamsaddindamanigul/fa

عبدالناصر درخشان

مربی
دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت
عبدالناصر درخشان
مربی -
- دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت

http://faculty.velayat.ac.ir/abdolnaserderakhshan/fa

بهزاد

بهزاد دژکام

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
بهزاد دژکام
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران

http://faculty.velayat.ac.ir/behzaddejkam/fa

جاسم

جاسم دژکام

مربی
دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت
جاسم دژکام
مربی -
- دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت

http://faculty.velayat.ac.ir/jasemdezhkam/fa

مصطفی

مصطفی دشتی آهنگر

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
مصطفی دشتی آهنگر
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.velayat.ac.ir/mostafadashtia/fa

ناصر

ناصر دهانی

مربی
دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت
ناصر دهانی
مربی -
- دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت

http://faculty.velayat.ac.ir/naserdahani/fa

حامد

حامد دهقان زاده

مربی
دانشکده علوم مدیریت - گروه حسابداری
حامد دهقان زاده
مربی -
- دانشکده علوم مدیریت - گروه حسابداری

http://faculty.velayat.ac.ir/hameddehghanzadeh/fa

مسعود دهقانی

استادیار
دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت
مسعود دهقانی
استادیار -
- دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت

http://faculty.velayat.ac.ir/mdehghani/fa

عبدالقیوم

عبدالقیوم دهواری

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
عبدالقیوم دهواری
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران

http://faculty.velayat.ac.ir/abdolghayumdehvari/fa

عاصف دوامی

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی معدن
عاصف دوامی
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی معدن

http://faculty.velayat.ac.ir/asefdavami/fa

بابک

بابک دیزنگیان

استادیار
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
بابک دیزنگیان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران

http://faculty.velayat.ac.ir/babakdizangian/fa

Google Scholar
عبدالشکور

عبدالشکور رئیسی

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کشاورزی
عبدالشکور رئیسی
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کشاورزی

http://faculty.velayat.ac.ir/abdolshakoorraissi/fa

ثریا

ثریا رئیسی

مربی
دانشکده زبان های خارجه - گروه آموزش زبان انگلیسی
ثریا رئیسی
مربی -
- دانشکده زبان های خارجه - گروه آموزش زبان انگلیسی

http://faculty.velayat.ac.ir/sorayaraeisi/fa

سمیه رئیسی

مربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه مردم شناسی
سمیه رئیسی
مربی -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه مردم شناسی

http://faculty.velayat.ac.ir/somayehraeisi/fa

فاطمه

فاطمه راشدی

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
فاطمه راشدی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی

http://faculty.velayat.ac.ir/fatemehrashedi/fa

امیر

امیر رجائی

استادیار
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کامپیوتر
امیر رجائی
استادیار -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کامپیوتر

http://faculty.velayat.ac.ir/amirrajaei/fa

حمید

حمید رحمانی سنگانی

استادیار
دانشکده زبان های خارجه - گروه آموزش زبان انگلیسی
حمید رحمانی سنگانی
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجه - گروه آموزش زبان انگلیسی

http://faculty.velayat.ac.ir/hamidrahmani/fa

محمدنواز

محمدنواز رسولی زاده

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
محمدنواز رسولی زاده
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی

http://faculty.velayat.ac.ir/mohammadnavazrasoulizadeh/fa

Google Scholar ORCID