مجتی اصفهانی
مجتی اصفهانی
مربی
دانشکده:دانشکده علوم پایه
گروه:گروه آمار