برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان داده کاوی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آمار و احتمال مقدماتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طرح آزمایشهای ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان رگرسیون ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان روش‌های عددی و شبیه‌سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آمار ریاضی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آمار و احتمالات مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کنترل کیفیت آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان محاسبات آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان احتمال ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آمار و احتمالات-محیط و کشاورزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طرح آزمایشهای ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی احتمال
مقطع تحصیلی کارشناسی