صدف استانستی
صدف استانستی
مربی
دانشکده:دانشکده علوم مدیریت
گروه:گروه مدیریت