نمایش ۱۰۹ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱۱۰ مورد.
علی

علی یغفوری

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
علی یغفوری
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران

http://faculty.velayat.ac.ir/aliyaghfoori/fa

جواد

جواد یوسفی

مربی
دانشکده مهندسی - گروه علوم ومهندسی محیط زیست
جواد یوسفی
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه علوم ومهندسی محیط زیست

http://faculty.velayat.ac.ir/javadyousefi/fa