نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۱۱۰ مورد.
عبداله

عبداله صفرزایی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
عبداله صفرزایی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ

http://faculty.velayat.ac.ir/abdolahsafarzaie/fa

علیرضا

علیرضا طاوسی

استادیار
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی برق
علیرضا طاوسی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۴-۳۷۲۱۴۱۶۳ دانشکده مهندسی - گروه مهندسی برق

https://www.researchgate.net/profile/Alireza_Tavousi

Google Scholar Scopus Eprint
احسان

احسان عدیلی

استادیار
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
احسان عدیلی
استادیار -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران

http://faculty.velayat.ac.ir/ehsanadili/fa

هدی

هدی عرب زاده

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
هدی عرب زاده
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.velayat.ac.ir/hodaarabzadeh/fa

نصرت خاتون

نصرت خاتون علوی ناهوکی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
نصرت خاتون علوی ناهوکی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ

http://faculty.velayat.ac.ir/nosratkhatoonalavi/fa

مهدی

مهدی فرحانی

استادیار
دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات عرب
مهدی فرحانی
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات عرب

http://faculty.velayat.ac.ir/mehdifarhani/fa

محمد

محمد قاسمی

استادیار
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
محمد قاسمی
استادیار -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران

http://faculty.velayat.ac.ir/mohammadghasemi/fa

عباس قره قاشی

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه شیمی
عباس قره قاشی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه - گروه شیمی

http://faculty.velayat.ac.ir/agharehghashi/fa

علیرضا

علیرضا کاههء

استادیار
دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات عرب
علیرضا کاههء
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات عرب

http://faculty.velayat.ac.ir/alirezakahe/fa

حامد

حامد کرد

مربی
دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت
حامد کرد
مربی -
- دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت

http://faculty.velayat.ac.ir/hamedkord/fa

خدیجه

خدیجه کشوردوست

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
خدیجه کشوردوست
استادیار -
- دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی

http://faculty.velayat.ac.ir/khadijehkeshvardoost/fa

آرمان کوهستانیان

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
آرمان کوهستانیان
استادیار دکتری
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.velayat.ac.ir/akoohestaniyan/fa

اباذر کیخا

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
اباذر کیخا
استادیار -
- دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی

http://faculty.velayat.ac.ir/abazarkeykha/fa

مسعود

مسعود گرگیج

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی صنایع
مسعود گرگیج
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی صنایع

http://faculty.velayat.ac.ir/masoudgorgich/fa

ملیحه گلستانی

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه زمین شناسی
ملیحه گلستانی
استادیار -
- دانشکده علوم پایه - گروه زمین شناسی

http://faculty.velayat.ac.ir/malihegolestani/fa

میلاد گوران

مربی
دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت
میلاد گوران
مربی -
- دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت

http://faculty.velayat.ac.ir/miladgouran/fa

الهی بخش گوری

استادیار
دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات عرب
الهی بخش گوری
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات عرب

http://faculty.velayat.ac.ir/elahibakhshgavari/fa

مجتبی

مجتبی لشکری

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه علوم پایه
مجتبی لشکری
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه - گروه علوم پایه

http://faculty.velayat.ac.ir/mojtabalashkari/fa

Google Scholar Scopus