نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۱۰ مورد.
مهدی

مهدی رمضانی فرد

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی برق
مهدی رمضانی فرد
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی برق

http://faculty.velayat.ac.ir/mehdiramezanifard/fa

محسن

محسن زعفرانیه

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کشاورزی
محسن زعفرانیه
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کشاورزی

http://faculty.velayat.ac.ir/mohsenzafaranieh/fa

محبوبه

محبوبه زمانی پور

استادیار
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کشاورزی
محبوبه زمانی پور
استادیار -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کشاورزی

http://faculty.velayat.ac.ir/mahboubehzamanipour/fa

اسمعیل

اسمعیل زین الدینی مفرد

مربی
دانشکده زبان های خارجه - گروه آموزش زبان انگلیسی
اسمعیل زین الدینی مفرد
مربی -
- دانشکده زبان های خارجه - گروه آموزش زبان انگلیسی

http://faculty.velayat.ac.ir/esmailzainodiny/fa

نرجس

نرجس سابقی

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
نرجس سابقی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی

http://faculty.velayat.ac.ir/narjessabeghi/fa

Google Scholar Scopus
عبدالودود

عبدالودود سپاهی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
عبدالودود سپاهی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ

http://faculty.velayat.ac.ir/abdolvadoodsepahi/fa

عبداله

عبداله سپاهی

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی صنایع
عبداله سپاهی
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی صنایع

http://faculty.velayat.ac.ir/abdollahsepahi/fa

محمداکبر

محمداکبر سپاهی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
محمداکبر سپاهی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.velayat.ac.ir/mohammadakbarsepahi/fa

عیسی

عیسی سلیمانی

مربی
دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان فرانسه
عیسی سلیمانی
مربی -
- دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان فرانسه

http://faculty.velayat.ac.ir/issasoleymani/fa

مهدی

مهدی سمیعی

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
مهدی سمیعی
استادیار -
- دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی

http://faculty.velayat.ac.ir/msamiei/fa

محمد

محمد سیداحمدی

مربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تربیت بدنی
محمد سیداحمدی
مربی -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تربیت بدنی

http://faculty.velayat.ac.ir/mohammadseyedahmadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
عقیل

عقیل شاولی پور

استادیار
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
عقیل شاولی پور
استادیار -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک

http://faculty.velayat.ac.ir/aghilshavalipour/fa

حمید

حمید شمس الدین

مربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
حمید شمس الدین
مربی -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ

http://faculty.velayat.ac.ir/hamidshamsaldin/fa

حامد شیرازی

استادیار
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی معدن
حامد شیرازی
استادیار دکتری
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی معدن

http://faculty.velayat.ac.ir/hamedshirazi/fa

حسین

حسین شیرخانی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
حسین شیرخانی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.velayat.ac.ir/hosseinshirkhani/fa

اسماعیل

اسماعیل شیرعلی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه مردم شناسی
اسماعیل شیرعلی
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۲۲۸۴۸۸۶۶ دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه مردم شناسی

http://olguo.blog.ir/

Google Scholar
علی رضا

علی رضا شیروانی

مربی
دانشکده علوم پایه - گروه آمار
علی رضا شیروانی
مربی -
- دانشکده علوم پایه - گروه آمار

http://faculty.velayat.ac.ir/alirezashirvani/fa

سوده صدیقیان

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه زمین شناسی
سوده صدیقیان
استادیار دکتری
- دانشکده علوم پایه - گروه زمین شناسی

http://faculty.velayat.ac.ir/ssedighiyan/fa