نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱۱۰ مورد.

فتانه بهاروند

مربی
دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت
فتانه بهاروند
مربی -
- دانشکده علوم مدیریت - گروه مدیریت

http://faculty.velayat.ac.ir/fbaharvand/fa

علیرضا

علیرضا بهره مند

مربی
دانشکده زبان های خارجه - گروه مترجمی زبان انگلیسی
علیرضا بهره مند
مربی -
- دانشکده زبان های خارجه - گروه مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.velayat.ac.ir/alirezabahremand/fa

مریم

مریم پویا

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه مردم شناسی
مریم پویا
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه مردم شناسی

http://faculty.velayat.ac.ir/maryampouya/fa

حسین

حسین پیری

استادیار
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کشاورزی
حسین پیری
استادیار -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی کشاورزی

http://faculty.velayat.ac.ir/hosseinpiri/fa

تیمور

تیمور تاجداری

استادیار
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی برق
تیمور تاجداری
استادیار دکتری
۰۵۴۳۱۲۵۱۲۵۲ دانشکده مهندسی - گروه مهندسی برق

http://faculty.velayat.ac.ir/teimourtajdari/fa

Google Scholar
مجید

مجید ترابی مقدم

استادیار
دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان شناسی
مجید ترابی مقدم
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان شناسی

http://faculty.velayat.ac.ir/majidtorabimoghaddam/fa

مهران تمجیدی

استادیار
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی صنایع
مهران تمجیدی
استادیار -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی صنایع

http://faculty.velayat.ac.ir/mehrantamjidi/fa

عبدالشکور

عبدالشکور تمندانی

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی برق
عبدالشکور تمندانی
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی برق

http://faculty.velayat.ac.ir/abdolshahkoortamandani/fa

ابراهیم

ابراهیم تمیمی

مربی
دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
ابراهیم تمیمی
مربی -
- دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی

http://faculty.velayat.ac.ir/ebrahimtamimi/fa

شیما

شیما جعفری دهقی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه فرهنگ و زبان های باستانی
شیما جعفری دهقی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه فرهنگ و زبان های باستانی

http://faculty.velayat.ac.ir/shimajaafaridehaghi/fa

صادق

صادق جغتایی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
صادق جغتایی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.velayat.ac.ir/sadeghjoghataei/fa

لطیفه جلالی

مربی
دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
لطیفه جلالی
مربی -
- دانشکده زبان های خارجه - گروه زبان و ادبیات انگلیسی

http://faculty.velayat.ac.ir/latifajalali/fa

مهدی

مهدی چوبین

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
مهدی چوبین
استادیار -
- دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی

http://faculty.velayat.ac.ir/mehdichoubin/fa

مهسا

مهسا خاکسفیدی

مربی
دانشکده مهندسی - گروه مهندسی صنایع
مهسا خاکسفیدی
مربی -
- دانشکده مهندسی - گروه مهندسی صنایع

http://faculty.velayat.ac.ir/mahsakhaksefidi/fa

پویان

پویان خامه چی

مربی
دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
پویان خامه چی
مربی -
- دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی

http://faculty.velayat.ac.ir/pouyankhamechi/fa

علی

علی خسروی طناک

استادیار
دانشکده علوم پایه - گروه آمار
علی خسروی طناک
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه - گروه آمار

http://faculty.velayat.ac.ir/alikhosravi/fa

Google Scholar

شکوفه خوش نظر

مربی
دانشکده علوم پایه - گروه علوم کامپیوتر
شکوفه خوش نظر
مربی -
- دانشکده علوم پایه - گروه علوم کامپیوتر

http://faculty.velayat.ac.ir/shekufekhoshnazar/fa

سعید

سعید دامنی

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
سعید دامنی
استادیار -
- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.velayat.ac.ir/saeeddamani/fa