عبدالواحد بامری
عبدالواحد بامری
استادیار
دانشکده:دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه:گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی