ملیحه گلستانی
استادیار
دانشکده:دانشکده علوم پایه
گروه:گروه زمین شناسی